Bụng dưới (đôi khi được dùng để chỉ nếp bẹn)

    Groin