Các nước có thu nhập thấp và trung bình

    Low and Middle Income Countries (LMIC)