Chụp cắt lớp phóng xạ đơn phô-ton

    Single-photon emission computed tomography (SPECT)