Chụp cộng hưởng từ chức năng

    functional Magneric Resonance Imaging (fMRI)