Cơ chéo nhỏ nhãn cầu

    Inferior rectus muscle (Eye)