Cơ chéo to nhãn cầu

    Superior rectus muscle (Eye)