Có ý nghĩa thống kê.

    Statistically significant: