Control group: nhóm đối chứng

    Control group: nhóm đối chứng