Cuốn mũi dưới (Xoăn mũi dưới)

    Inferior turbinate