Điện thế màng, Điện thế nghỉ

    Resting (Membrane) Potential