Định luật Kirchhoff về cường độ dòng điện

    Kirchhoff’s currrent law