Độ khúc xạ cầu tương đương

    Spherical equivalent