Dung tích cặn chức năng

    Functional Residual capacity