Dung tích sống thở mạnh

    Forced vital capacity FVC