Hàm truyền điều biến thời gian

    Temporal modulation transfer function