Hiệu ứng tăng tính thấm và tính lưu

    EPR: Enhanced Permeability and Retention effect