Hội Liên Đoàn Quốc Tế cho Kỹ Thuật Y Học và Sinh Học

    International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE)