Mật độ năng lượng phổ

    Power spectral density (PSD)