Mặt phẳng đứng ngang hay mặt phẳng trán

    Frontal or coronal plane