Mặt phẳng (giải phẫu) đứng ngang hay mặt phẳng trán

    Frontal or coronal plane