Máy đo mù màu (Thầy), Máy kiểm tra loạn sắc

    Anomaloscope