Mối liên hệ giữa cấu trúc và hoạt tính

    Structure-activity relationship (SAR)