Phòng thí nghiệm trên con chip

    Lab-on-a-chip (LOC)