Phương pháp soi tiền phòng, Giác nghiệm

    Gonioscopy