Phương pháp thở áp lực dương liên tục

    Continuous positive airway pressure CPAP