Quá trình lặp lại các bước đã đi qua

    Iterative process