Sơ đồ vật thể tự do, Sơ đồ vật rắn tự do

    Free body diagram