Thể tích dự trữ hít vào

    Inspiratory Reserve Volume