Thiên đầu thống góc đóng, Glôcôm góc đóng

    Angle closure glaucoma