Thử nghiệm 2 đuôi (Thầy), Kiểm định 2 đuôi (Thương)

    Two tail test