Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Việt Nam

    Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ)