Yếu tố tăng trưởng biến đổi beta

    Transforming growth factor beta