Thông báo từ Hội đồng Y Đức của Khoa Kỹ thuật Y Sinh

Sinh viên, học viên làm luận văn hay đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến con người, động vật và các sinh phẩm từ con người và động vật đều phải được thông qua bởi Hội đồng Y Đức của Khoa.

GVHD phổ biến quy định về Y Đức cho sinh viên, học viên. Sinh viên, học viên phải làm các giấy tờ liên quan và nộp lại cho GVHD. GVHD sẽ là người nộp đề xuất với Hội đồng Y Đức.

Hội đồng Y đức sẽ được lập từ 1 đến 2 lần/ học kỳ tùy theo số lượng đề tài cần duyệt. Sinh viên, học viên phải trình bày trước Hội đồng về các vấn đề liên quan đến y đức.

Với các đề tài Hội đồng Y Đức của Khoa không thể duyệt, Khoa sẽ làm thủ tục gửi Hội đồng Y Đức ĐHQG xem xét.

Mẫu đơn làm thí nghiệm liên quan đến Động vật:  LINK

Mẫu đơn làm thí nghiệm liên quan đến con người: LINK