Stt Công việc Thời gian thực hiện Người chịu trách nhiệm
1 Sinh viên đăng ký môn học Thesis 12/2019 Sinh viên, thư ký Khoa, GVCN, Phòng Đào tạo
2 Xét duyệt sinh viên đủ tiêu chuẩn làm LVTN 3/2020 Giáo viên chủ nhiệm khóa 2014, 2015
3 Chuẩn bị đề cương 15–30/4/2020 Sinh viên, GVHD
4 Xét duyệt đề cương 1-21/5/2020 Hội đồng Khoa học do Khoa thành lập
5 Gửi danh sách tổng hợp đề tài, sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn lên Nhà trường 19/5/2020 Khoa KTYS
6 Quyết định phân công đề tài và hướng dẫn 25/5/2020 Phòng Đào tạo (dựa trên đề xuất của Khoa)
7 Thực hiện đề tài 25/5/2020 – 25/8/2020 Sinh viên và GVHD
8 Kiểm tra tiến độ 13–17/7/2020 Khoa KTYS
9 Nộp luận văn cho Bộ môn

 

26/8/2020 Sinh viên
10 Tổ chức chấm phản biện 27/8–4/9/2020 Khoa và cá nhân được phân công chấm phản biện
11 Thành lập Hội đồng đánh giá LVTN 7/9/2020 Phòng đào tạo (dựa trên đề xuất của Khoa)
12 Tổ chức bảo vệ LNTN 14/09/2020 Hội đồng đánh giá LVTN
13 Thông báo kết quả để PĐT làm thủ tục tốt nghiệp Trước ngày

19/9/2020

Hội đồng đánh giá LVTN

 

20200521-QD-Cong nhan SV lam LVTN hk2 2019 2020_0001