Căn cứ công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận Chính trị.

Căn cứ theo thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học.
Nay Khoa Kỹ thuật Y Sinh thông báo tới sinh viên việc điều chỉnh nội dung chương trình, giáo trình các môn khoa học Lý luận Chính trị như sau:

1. Đối với sinh viên khóa 2019 trở về sau: Thời lượng : 11 tín chỉ Các môn học cụ thể :
– Triết học Mác- Lênin (PE015IU): 3 tín chỉ
– Kinh tế chính trị Mác- Lênin (PE016IU): 2 tín chỉ
– Chủ nghĩa xã hội khoa học (PE017IU): 2 tín chỉ
– Tư tưởng Hồ Chí Minh (PE019IU): 2 tín chỉ
– Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (PE018IU): 2 tín chỉ

*Lưu ý: Môn Triết học Mác- Lênin và Kinh tế chính trị Mác- Lênin là môn học trước của môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Đối với sinh viên khóa 2018 trở về trước tiếp tục học các môn trong chương trình cũ
như sau:
– Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (PE011IU): 5 tín chỉ
– Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam (PE013IU): 3 tín chỉ
– Tư tưởng Hồ Chí Minh (PE012IU): 2 tín chỉ

*Lưu ý: Các môn học theo chương trình cũ sẽ được mở lần cuối vào học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021. Qua thời gian trên nếu sinh viên nào chưa hoàn tất các môn học theo chương trình cũ sẽ phải tham gia các môn học theo chương trình mới.