Kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ LVTN học kỳ 2, năm học 2018-2019 như sau:

  • -Nộp báo cáo LVTN cho bộ môn: ngày 29/7/2019
  • GV hướng dẫn và phản biện nộp điểm cho BM: ngày 5/8/2019
  • Ngày bảo vệ LVTN: 15/8/2019