Giới thiệu Câu Lạc Bộ Kỹ Thuật Y Sinh tại Việt Nam

Câu Lạc Bộ Kỹ Thuật Y Sinh tại Việt Nam (BMES-VN) được thành lập để các học giả, nghiên cứu viên và sinh viên làm việc hay quan tâm đến ngành có cơ hội trao đổi và cộng tác với nhau. Xem chi tiết trên website   https://bmevn.org/

Muốn trở thành thành viên xin liên lạc vào địa chỉ dưới đây:

Võ Văn Tới, vovantoi09@gmailcom