Nghiên Cứu Sinh

Đặng Ngọc Thảo Nhi, ME

PhD student

Research interests: Bio-ceramics for bone and dental regeneration

Nguyễn Thanh Tâm, ME

PhD student

Thái Huy Thành, MD

PhD student

Research interests: 3D bioprinting for oral and maxillofacial surgery

Dương Cao Trí, MD

PhD student

Research interests: Regenerative medicine, cancer treatment

Nguyễn Văn Khiêm, MS

PhD student

Research interests: Nanotechnology, antibacterial wound dressing

Vũ Thanh Bình, MS

PhD student

Research interests: 3D bioprinting for bone and cartilage regeneration

Viên Vinh Phú, MD

PhD student

Học viên Cao học

Tăng Tuấn Ngạn, MD

Master's student

Research interests: 3D bioprinting for bone and cartilage engineering

Mai Thị Hoàng Nghi, BE

Master's student

Nguyễn Thế Hiệp, BE

Master's student

Lâm Thị Quế Ngọc, BE

Master's student

Nguyễn Thảo Vi, BE

Master's student

Đinh Trịnh Minh Đức, BE

Master's student

Ngô Yên Khánh, BE

Master's student

Nguyễn Thị Thu Hà, BS

Master's student

Nguyễn Hoàng Phúc, BE

Master's student

Từ Thị Tuyết Nga, BS

Master's student

Phạm Thị Thanh Thảo, BS

Master's student

Nguyễn Thị The, BS

Master's student

Lê Nguyễn Mỹ An, BE

Master's student

Lê Minh Khoa, BS

Master's student

Nguyễn Lê Ý, BE

Master's student

Research interests: Medical instrumentation, Biophotonics