Hồ Hiếu Minh

Hồ Hiếu Minh
Alumni, Student K14
BEBEIU14054
Năng Khiếu, TP. Hồ Chí Minh
 

Hồ Hiếu Minh

BEBEIU14054

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Năng Khiếu

Sở thích: Học tiếng Anh

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts