Mai Thu Sĩ Nguyên

Mai Thu Sĩ Nguyên
Alumni, Student K14
BEBEIU14065
TH Thực Hành Sư Phạm, TP HCM
 

Mai Thu Sĩ Nguyên

BEBEIU14065

TP HCM

Trường phổ thông: TH Thực Hành Sư Phạm

Sở thích: Bóng bàn

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts