Trần Xuân Sinh

Trần Xuân Sinh
Student K18
BEBEIU18217
0918741147, TP HCM
 

Trần Xuân Sinh

BEBEIU18217

TP HCM

Trường phổ thông: 0918741147

Sở thích: bóng rôi, chơi đàn

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts