Sức bật Sáng tạo và Khởi nghiệp – PGS. TS Nguyễn Thị Hiệp và nghiên cứu băng gạc hiện đại.