Name of the position: Biomedical Engineer
Vị trí công việc: Kỹ sư thiết bị y tế

General purpose of the position/Mục đích chung của vị trí này:

Perform inspection, testing, training, repair, preventive maintenance, calibration on medical equipment along with ensuring documentation as per hospital processes with the help of the CMMS;
Thực hiện việc thẩm định, thử nghiệm, đào tạo, sửa chữa, bảo trì phòng ngừa, hiệu chuẩn trên thiết bị y tế cùng với việc đảm bảo lưu hồ sơ theo các quy trình của bệnh viện với sự hỗ trợ của Hệ thống Phần mềm Quản lý Bảo trì;

Key duties and responsibilities/ Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

 1.  Inventory and Risk Assessment of medical Equipment/Kiểm kê và Đánh giá rủi ro của thiết bị y tế  
 2. Inspection and safety check of Medical Equipment/Thẩm định và kiểm tra độ an toàn của thiết bị y tế.
 3. Installation, Commissioning and Training/Lắp đặt, vận hành và đào tạo:
  1. Co-ordinate with vendors before, during and after the process/Phối hợp với nhà cung cấp trước, trong và sau quy trình.
  2. Ensure proper documentation of the entire process/Đảm bào lưu hồ sơ của toàn bộ quy trình phù hợp.
  3. Liaison with vendors, users and purchase for installation scheduling/Liên lạc với nhà cung cấp, người sử dụng và phòng mua hàng để sắp xếp lịch lắp đặt.
  4. Follow up with users to ensure completion of installation, commissioning and training of the medical equipment/Theo dõi cùng với người sử dụng để đảm bảo hoàn thành việc lắp đặt, vận hành và đào tạo về thiết bị y tế.
 4.    Follow the schedule of Preventive Maintenance (PM) in notify the user in advance and ensuring the job is done with in house / external engineers – complete with documentation and labels on equipment
  Theo lịch Bảo Trì Phòng Ngừa (PM) để thông báo trước cho người sử dụng và đảm bảo hoàn thành công việc với các kỹ sư nội bộ/bên ngoài – hoàn thành việc lưu hồ sơ và dán nhãn trên thiết bị.
 1.    Ensure corrective calls are addressed and completed as per hospital processes, ensuring minimum downtime and no disruption to patient services
  Đảm bảo xử lý và hoàn thành các cuộc gọi yêu cầu khắc phục sự cố theo quy trình của bệnh viện, đảm bảo giảm thiểu thời gian ngưng hoạt động đến mức thấp nhất và không làm gián đoạn các dịch vụ cung cấp cho bệnh nhân.
 1.    Update all records on CMMS as per the approved processes
  Cập nhật tất cả hồ sơ vào Hệ thống Phần mềm Quản lý Bảo trì (CMMS) theo các quy trình đã phê duyệt.
 1.    Receive trainings as provided by the vendor engineer and self-update
  Tiếp nhận việc đào tạo từ kỹ sư của nhà cung cấp và tự cập nhật cho bản thân
 1.    In liaison with the users, arrange for operational trainings in coordination with the vendors
  Liên lạc với người sử dụng, sắp xếp các chương trình đào tạo vận hành phối hợp với nhà cung cấp
 1.    Understand the policies and procedures of the hospital and follow them in all works of the department
  Hiểu rõ và tuân thủ các chính sách và quy trình của bệnh viện trong tất cả các công việc của khoa/phòng
 1.    Quality Record/Hồ sơ về chất lượng:
 1. Prepare and submit quality report to Biomedical Manager on all activities of the medical equipment management/ Lập và nộp Báo cáo Chất lượng của về tất cả các hoạt động quản lý thiết bị y tế cho Trưởng phòng Thiết bị Y tế.
 2. Discuss with Biomedical Manager on report for performance analyzer and improvement/ Thảo luận với Trưởng phòng Thiết bị Y tế về Báo cáo để phân tích hiệu quả công việc và thực hiện cải tiến.
 1. Other task assigned by the line manager
  Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Liên Hệ: Tran Thi Tuong Vi (Ms.) vi.tran@fvhospital.com