Trường ĐH Quốc tế đã bắt đầu mở chương trình học song bằng: cho phép các SV đang theo học tại trường ĐH Quốc tế có thể đăng ký học thêm một ngành thứ 2 (của ĐH Quốc tế). Thời hạn đăng ký đến ngày 15/11/2017. Xin xem thông báo đính kèm.