Giới thiệu về Bộ môn Kỹ thuật Mô và Y học tái tạo- Khoa Kỹ thuật Y sinh