Sản phẩm nghiên cứu của Khoa Kỹ thuật Y sinh trưng bày tại triễn...

Từ ngày 2.12 - 4.12. Khoa Kỹ thuật Y sinh (KTYS), trường Đại học Quốc tế, đã tham gia trưng bày các sản phẩm...