• Thời gian: từ 07h00 đến 14h40 (giờ Việt Nam), ngày 28/10/2022 (thứ thứ 6);
  • Hình thức: livestream trên Youtube tại link https://youtu.be/Bof8Gu5fpUY
  • Đăng ký tham dự: sinh viên đăng ký tham gia tại website hội thảo http://cooperationnow.kr/en/