THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) trân trọng thông báo đến Quý đơn vị về kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022 như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG:

– Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đang theo học chương trình Đại học hoặc Sau Đại học của nhà trường, có hướng nghiên cứu cùng với hướng của chương trình đào tạo.

– CNĐT là sinh viên, đang theo học chương trình Đại học có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên đối với khối ngành thuộc chuẩn đạt AUN và từ 7.5 trở lên với các ngành còn lại.

– Có sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn (GVHD).

– Ưu tiên cho CNĐT là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba; học viên cao học năm thứ nhất; nghiên cứu sinh năm thứ nhất, năm thứ hai.2. Yêu cầu đối với đề tài tiềm năng:

  1. KINH PHÍ – THỜI GIAN THỰC HIỆN:

– Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng và quy mô kinh phí tối đa 7 triệu đồng đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên.

– Thời gian thực hiện tối đa 24 tháng và quy mô kinh phí tối đa 20 triệu đồng đối với chủ nhiệm đề tài là học viên cao học và nghiên cứu sinh.

III. SẢN PHẨM KHOA HỌC:

– Có ít nhất 01 (một) công bố khoa học được báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên.

– Có ít nhất 01 (một) bài báo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc danh mục Scopus trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là học viên cao học và nghiên cứu sinh.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:
  2. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 04/11/2022 gồm:

+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).

+ Bảng điểm không cần mộc đỏ (Đối với sinh viên).

  1. Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về Phòng QLKH trước 16g00 Thứ Sáu ngày 11/11/2022.

– Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau

Trân trọng