1, Sinh viên coi kỹ 2 video về Leveling máy in 3D và sử dụng bàn in Ultrabase
(Nghiêm cấm sử dụng khi chưa coi 2 video này)


Hướng dẫn thay nhựa in

2, Các file khác
https://drive.google.com/drive/folders/1×86-2gxdit0b2EiqfhzWIaKTrtlfTnld?usp=sharing