Hạn chót đăng ký: ngày 4 tháng 8 năm 2023

Đối tượng xét tuyển
– Sinh viên năm 3, năm 4 (từ khóa 2020)
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 50% tín chỉ chương trình đại học
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70
Học bổng
Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học chỉ cần đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm trung bình đạt điều kiện duy trì học bổng.
Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ

Ưu điểm của chương trình liên thông BSMS
– Rút ngắn tổng thời gian học lên tới 1 năm
– Học 1 lần tính điểm 2 lần
– Tiết kiệm chi phí học tập lên tới 40 triệu
– Được ưu tiên xét tuyển học bổng thạc sĩ lên tới 100%

Cách thức đăng ký
Vui lòng xem mục 5 tại website: https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Đơn đăng ký: https://tinyurl.com/dondangky-lienthong

Hạn chót đăng ký: 04/08/2023

Thông tin liên hệ
Website: oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Email: thầy Nguyễn Quốc Đức – nqduc@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: (028) 37244270 – số nội bộ: 3120
Hotline: 1800.9040
#InternationalUniversity #BSMSProgram
———-
ANNOUNCEMENT: ADMISSION OPEN FOR BSMS PROGRAM – 1st Semester of Academic Year 2023-2024
Targets for admissions
– 3rd year, 4th year students (from class of 2020)
– Number of cumulative credits at the time of admission: ≥ 50% total
– Cumulative GPA at the time of admission: ≥ 70
Scholarships
Students receiving Admission Scholarships only need to pay the difference in tuition fees between the master’s and undergraduate courses when the GPA meets the conditions for maintaining the scholarship.
When students complete the undergraduate program, you can submit an official application and will be given priority to consider a master’s scholarship
Advantages of BSMS program
– Shorten the total study time up to 1 year
– Study 1 time, score 2 times
– Save up to 40 million VND tuition fee
– Priority for master’s scholarships up to 100%
How to register
Please see item 4 at this announcement: https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Application form: https://tinyurl.com/dondangky-lienthong
Contact
Website: oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Email: Mr. Nguyen Quoc Duc – nqduc@hcmiu.edu.vn
Phone: (028) 37244270 – ext: 3120
Hotline: 1800.9040